Các hiện vật trưng bày tại chuyên đề “Đổi mới, hành trình của những ước mơ”

 Tại lễ kỷ niệm, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam đã tổ chức trưng bày “Đổi mới-hành trình của những  ước mơ”. Trưng bày tiếp cận và giới thiệu một phần về đổi mới thông qua những tài liệu, hiện vật, tiếng  nói, câu chuyện của những chính trị gia, nhà nghiên cứu và cả người dân. 

 Phần trưng bày chủ đề “Đổi mới hay là chết”, giới thiệu những lý do, bối cảnh xã hội, yêu cầu bức thiết  phải đổi mới vào những năm đầu thập kỷ 80; nội dung đường lối đổi mới và vai trò, dấu ấn của những  chính trị gia, những người đặt nền móng, lãnh đạo, tổ chức thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.  Ngoài ra, còn có các hiện vật trưng bày theo những chuyên đề: “Đổi mới để tiến lên”, “Cơ hội”, “Vận  động-hội nhập”, “Tăng trưởng”, “Sức mạnh”...

   Khoảng 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh của Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam được giới thiệu lần này nhằm làm nổi bật những nội dung, ý nghĩa của trưng bày “Đổi mới, hành trình của những ước mơ” 

Đặc biệt, bộ phim tư liệu “30 năm đổi mới - Hành trình thắng lợi”, nói về các đồng chí Trường Chinh,  Nguyễn Văn Linh, Võ Văn Kiệt cũng sẽ được trình chiếu trong dịp này.  Trưng bày dự kiến sẽ mở cửa phục vụ công chúng đến cuối năm 2016. Thông qua đây, Bảo tàng Lịch sử  Quốc gia mong muốn tiếp nhận được những chia sẻ, câu chuyện, tài liệu, hiện vật của công chúng về đổi  mới để hoàn thiện và làm phong phú thêm cho bộ sưu tầm về con đường ý nghĩa của cả đất nước.


Nhàn Nguyễn