Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

101

Ngày 11- 6 – 2014, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới. Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã có những chuyển biến quan trọng, có bước phát triển toàn diện cả về số lượng và chất lượng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến pháp luật, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng thuộc các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương; đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy; các nhà xuất bản, các cơ sở in, đơn vị phát hành; các chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan thông tấn báo chí.

Nội dung Hội nghị tập trung đánh giá thực trạng 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-1-2003 của Ban Bí thư về công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới, nêu bật những thành tựu, ưu điểm đã đạt được, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao chất lượng toàn diện công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong thời gian tới.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

Đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 27-1-2003 của Ban Bí thư (2003-2013), công tác nghiên cứu, biên soạn, biên tập, xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã đạt được những thành tựu cần nghi nhận, sách lý luận chính trị đã tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phổ biến pháp luật, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của xã hội; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; xây dựng nền xuất bản Việt Nam độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa; làm tốt vai trò là công cụ sắc bén trong giáo dục chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa xã hội, rèn luện đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân…; số lượng đề tài sách và bản in ngày càng tăng, giá thành hợp lý, kịp thời phục vụ nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ cán bộ làm công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị có những bước phát triển.

Bên cạnh những thành tựu, công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 20 của Ban Bí thư còn bộc lộ những hạn chế như: chất lượng nội dung sách chưa cao, tính chiến đấu, tính khoa học, tính thực tiễn, tính hấp dẫn còn hạn chế; số đầu sách có giá trị về lý luận, tổng kết thực tiễn chưa nhiều; số lượng sách bình quân theo đầu người còn thấp; cơ cấu sách chưa thật hợp lý, vẫn thiếu những sách chuyên đề, sách hướng dẫn thực hành, sách tra cứu; sách lý luận, chính trị phổ thông dễ hiểu, dễ nhớ phục vụ rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Công tác phát hành sách lý luận, chính trị trong cơ chế thị trường còn nhiều khó khăn, lúng túng. Mạng lưới phát hành chưa đồng đều; thiếu cơ chế phối hợp giữa hệ thống thư viện công cộng với các nhà xuất bản trong việc đưa sách đến với độc giả.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, các nhà xuất bản, các cơ sở in, phát hành trong cả nước. Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng nhấn mạnh sách lý luận chính trị có vai trò quan trọng trong xây dựng nền tảng tư tưởng của Đảng ta, giáo dục thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng con người mới, nếp sống mới đồng thời đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái. Việc xuất bản phát hành sách lý luận chính trị phải thích ứng với đặc điểm của tình hình mới, đáp ứng nhu cầu của công chúng trong điều kiện kinh tế thị trường, phải thực sự là công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng. Bên cạnh những hạn chế cần phải khắc phục thì trong thời gian tới công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị cần phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản cần tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò và nguyên tắc thực hiện cũng như những nhiệm vụ cơ bản đã được khẳng định trong Chỉ thị 20 của Ban Bí thư và các nghị quyết chỉ thị khác của Đảng có liên quan đến công tác xuất bản; Tập trung nâng cao chất lượng chính trị, khoa học, tính thực tiễn, tính chiến đấu, tính thuyết phục và tính hấp dẫn của sách lý luận chính trị. Phấn đấu bảo đảm đủ sách lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên, chú trọng các mảng sách chính trị mang tính phổ thông với cách viết sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, nhất là các sách cho xã, phường, thị trấn, cho vùng đồng bào dân tộc, miền núi, hải đảo, sách đấu tranh bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; Xây dựng triển khai quy hoạch, rà soát sắp xếp hợp lý các nhà xuất bản có chức năng và đủ điều kiện xuất bản sách lý luận, chính trị theo hướng tăng cường hiệu quả hoạt động, đổi mới mô hình và cơ cấu tổ chức. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, trong đó phát huy vai trò nòng cốt của nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật; Nghiên cứu, đề xuất xây dựng bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách cho các hoạt động xuất bản, bảo đảm cho hoạt động xuất bản nhất là xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả kinh tế xã hội. Khắc phục xu hướng thương mại hóa, xa rời tôn chỉ, mục đích trong hoạt động xuất bản; Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác biên soạn, biên tập, xuất bản phát hành sách lý luận chính trị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ chuyên môn cao. Xây dựng hệ thống cộng tác viên và có những chính sách đãi ngộ thỏa đáng với đội ngũ quan trọng này. Có chính sách tuyển chọn, đào tạo lại đội ngũ cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản phát hành sách lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Đổi mới, hiện đại hóa các chương trình đào tạo, đặc biệt là chú trọng đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ biên tập, xuất bản.

Chia sẻ