Thứ 7, 25/11/2017 - 14:39 | Vàng = 33.820 VND

HƯỚNG DẪN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ cấp đổi Giấy phép thành lập nhà xuất bản

28-08-2015 | 13:44
TTTĐ -Theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản, đến hết ngày 31/8/2015 - là thời hạn cuối để cơ quan chủ quản nhà xuất bản thực hiện thủ tục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản trực thuộc.

 

Trong quá trình hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị lưu ý: Thành phần và nội dung hồ sơ cần bảo đảm theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT, có thuyết minh rõ và đầy đủ việc đáp ứng quy định tại các Điều 12, 13, 14, 16 Luật Xuất bản và Điều 8 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 về điều kiện thành lập và hoạt động nhà xuất bản, cụ thể:

- Nhà xuất bản là đơn vị trực thuộc một trong số các cơ quan , tổ chức sau: Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội - nghệ nghiệp ở Trung ương trực tiếp sáng tạo ra tác phẩm và tài liệu khoa học, học thuật;

 

- Được tổ chức và hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp do Nhà nước là chủ sở hữu;

- Có tôn chỉ mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

- Có nhân sự đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 17 Luật Xuất bản để bổ nhiệm Tổng giám đốc ( hoặc giám đốc) và tổng biên tập nhà xuất bản;

- Có ít nhất 05 biên tập viên cơ hữu;

- Trụ sở của nhà xuất bản có diện tích từ 200m2 trở lên;

- Có ít nhất 05 tỉ đồng để đảm bảo hoạt động xuất bản.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản. Do đó, đề nghị cơ quan chủ quản tiến hành gửi hồ sơ đảm bảo thời hạn nêu trên, tạo điều kiện để Cục tiếp nhận, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, quyết định cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản theo quy định của pháp luật.

 

Điều 25. Cấp đổi giấy phép trong hoạt động xuất bản và đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

1. Trong thời hạn 18 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ quan chủ quản nhà xuất bản phải làm thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản.

2. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở in xuất bản phẩm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm, văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, của tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài phải làm thủ tục đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động, giấy phép thành lập.

3. Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, cơ sở phát hành xuất bản phẩm và tổ chức, cá nhân hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử phải làm thủ tục đăng ký hoạt động.

4. Việc cấp đổi giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động và đăng ký hoạt động phải tuân thủ quy định của Luật xuất bản, Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

Chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quản lý về in đã được cấp cho người đứng đầu cơ sở in trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được sử dụng để làm thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.