Công bố Quy hoạch phát triển xuất bản – in – phát hành xuất bản phẩm năm 2020, định hướng đến năm 2030

44

TTĐ-Sáng nay 19/3, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ công bố quy hoạch ngành xuất bản phẩm đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 của Thủ tướng chính phủ tại Hà Nội.

Tại buổi lễ, ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành, đã đọc toàn văn Quyết định số 115/QĐ-TTg ngày 16-1-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Với những nội dung chính: Phấn đấu đến năm 2020, đạt 450 triệu bản in (tương đương 5 bản/người/năm), trong đó 20-30% xuất bản phẩm là xuất bản điện tử; 70% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 trung tâm phát hành hiện đại; kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm đến năm 2030 tăng 4,5 lần so với năm 2013… Bản quy hoạch nêu rõ mục tiêu tăng trưởng về số lượng xuất bản phẩm đến năm 2020 sẽ đạt khoảng 450 triệu bản, tương đương 5 bản/ người/ năm. Đến năm 2030 là khoảng 700 triệu bản, tương đương 7 bản/ người/ năm. Khoảng 20 – 30% trong số này là xuất bản phẩm điện tử.

Để đạt được các mục tiêu nói trên, Quy hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp mang tính vĩ mô như: Chỉ xem xét thành lập mới NXB với ngành, lĩnh vực và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có NXB; không thành lập mới cơ sở in trong khu dân cư, thực hiện di dời các cơ sở in từ khu dân cư vào khu công nghiệp; khuyến khích việc huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào hoạt động xuất bản, in và phát hành; Nhà nước hỗ trợ các cơ sở xuất bản, in phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh-quốc phòng, thông tin đối ngoại, phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số…

Đại diện các NXB, đơn vị in và phát hành hoan nghênh việc Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch, thể hiện sự quan tâm tới ngành xuất bản, in và phát hành; đồng thời mong mỏi các cơ quan chức năng sớm ban hành các đề án cụ thể nhằm tháo gỡ những khó khăn mà các đơn vị xuất bản, in và phát hành đang gặp phải.

Phát biểu tại buổi lễ Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai một số công việc liên quan đến nội dung quy hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả để Quyết định số 115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 sớm đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản, in, phát hành phát triển toàn diện trong thời gian tới, thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, đáp ứng nhu cầu về xuất bản phẩm của nhân dân ngày càng cao, đóng góp tích cực vào việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc./.

Chia sẻ